Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ,Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Công khai thông tin năm học 2018-2019 đối với người học và xã hội. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Đăng ký Thông tin

Hãy điền đầy đủ thông tin đăng ký để chúng tôi liên hệ, nhà trường sẽ phản hồi thông tin của bạn